درخواست معرفی و پیاده سازی فناوری

 تکمیل فرم

جهت ثبت درخواست نشست تخصصی با هدف معرفی فناوری جدید و پیاده سازی آن، بعد از تکمیل فرم زیر

و ثبت درخواست در سامانه، هماهنگی های اولیه انجام شده و با شما تماس گرفته می شود.

 

  • جهت بررسی فناوری مورد نیاز و یا هر آنچه مورد نیاز شما می باشد را به صورت کامل شرح دهید.در غیر اینصورت مورد بررسی قرار نمی گیرد.
Buy now