درخواست عارضه یابی

 تکمیل فرم

درخواست شما پس از ثبت در سامانه و بررسی توسط کارشناس مربوطه جمع بندی شده و متعاقبا هزینه ها اعلام می گردد.

لازم به ذکر است شرح مسئله بصورت کامل و یک صفحه A4 با فونت ۱۴ الزامی است . در غیر اینصورت مورد بررسی قرار نمی گیرد.

 

  • شرح مسئله بصورت کامل و یک صفحه A4 با فونت 14 الزامی است . در غیر اینصورت مورد بررسی قرار نمی گیرد.
Buy now